Lamur an ekri

THIRUVALLUVAR (Texte) – Kavinien KARUPUDAYYAN – Neekeea RAMEN (Traduction). Ledikasyon pu travayer. Poésie. 2018. 9789990333800

En savoir plus
Kavinien KARUPUDAYYAN

4ème de couverture
Preface par Lindsey Collen
Sa liv poem la, Lamur an Ekri, li enn lim ki sant lamur. Enn garson fu ar lamur pu enn tifi, enn tifi fu ar lamur pu garson la, sakenn pe rakont depi enn bagal sak lemosyon ki li traverse dan enn spektrum imans diferan fiyling.
Seki partikilye ar sa seri poem la, se zot anmemtan rant dan profonder pasyon lamur dan tu so santiman kontradiktwar, anmemtan zot pa serye ditu – me plito lidik. Kumsa, Thiruvalluvar tultan pe ironize lor limem anmemtan ki angaz li net dan text la. Sa vremem spesifisite sa koleksyon poem la: so serye ek so badinaz.